KVKK

Kişisel Verilerin Korunması

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Vizyon Turizm (“Vizyon Turizm”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır.

Kişisel verileriniz, Vizyon Turizm tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

 • Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak,
 • Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde,
 • İlgili kişiler veya üçüncü kişiler tarafından bildirilen haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak,
 • İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere, işlenmektedir.

İlgili kişiler, işlenen kişisel verileri, kişisel verilerinin işlenme amaçları, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Şartları, Veri İşleme Amacı ve Veri Toplama Yöntemi

Vizyon Turizm’in veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (“m.5/2-c”).
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2-ç”).
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).
Faaliyet ve Veri İşleme Amacıİşlenen Kişisel VerilerVeri İşleme ŞartlarıVeri Toplama Yöntemleri
Haber, hizmet, politika-prosedür değişikliği, sözleşme süreçleri için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesiAd Soyad Telefon E posta İş Adreslerim.5/2-e, m.5/2-fYüz yüze Görüşme (Otomatik olmayan yollarla)
Güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kamera ve ses kayıtlarının alınmasıKamera, görüntü ve ses kayıtlarım.5/2-fKamera Sistemleri (Kısmen otomatik olan yollarla)
Sözleşmeler ve vekaletlerin hazırlanması, cari kayıtların oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve muhasebe süreçlerin yönetilmesiİletişim Bilgileri (E-posta, telefon numarası, adres, kurum adı) Banka Hesap Numaraları Kimlik Bilgileri (Ad-Soyad, TC Kimlik Numarası) Sözleşmeler İmza Sirküleri Ticaret Sicil Gazetesi Vergi Levhaları Finansal Bilgilerim.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-fSözleşmeler E-Posta (Kısmen otomatik olan yollarla)
Fatura Bilgileri Banka Hesap Bilgileri Ödenecek Tutar Bilgileri Cari Hesap BilgileriSözleşmeler Fatura (Otomatik olmayan yollarla)
İhale süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme faaliyetlerinin yerine getirilmesi, işin ifasının ve devamlılığının sağlanması ve yasal uyumun gerçekleştirilmesiİletişim Bilgileri (E-posta, telefon numarası, adres, kurum adı) Sözleşmeler İmza Sirküleri Yönetim Bilgileri Müşteri Personel ve İletişim Bilgilerim.5/2-e, m.5/2-c, m.5/2-çSözleşmeler E-Posta (Kısmen otomatik olan)
Sözleşme hazırlanması, araç teslim tutanaklarının oluşturulmasıAdı Soyadı T.C Kimlik No Kimlik Seri, No Anne Adı Baba Adı Doğum Yeri ve Tarihi Medeni Hali İmza Fotoğraf Kayıtlı olduğu il, İlçe, Mahalle, Köy Cilt No Aile Seri No Cinsiyeti Pasaport Yabancı Kimliğim.5/2-a, m.5/2-c, m.5/2-ç, m.5/2-e, m.5/2-fÜrün veya hizmet alan kişi (Kısmen otomatik olan yollarla)
Dini Kan Grubu (Eski kimlik kartları nedeniyle)m.6/2Ürün veya hizmet alan kişi (Kısmen otomatik olan yollarla)
Araç teslim tutanaklarının oluşturulması ve araç takiplerinin yapılmasıPlaka Bilgileri Şase Bilgisi Ek Donanım Bilgisi Araç Sahip Bilgisi İletişim Bilgileri (E-posta, telefon numarası, adres, kurum adı)m.5/2-c, m.5/2-e, m.5/2-f ERP (Kısmen otomatik olan yollarla)
Talep ve şikâyet yönetiminin sağlanmasıTalep ve Şikâyet İçeriği Adı Soyadı E-Posta Telefon Sicil BilgisiYüz yüze görüşme Telefon E-Posta (Kısmen otomatik olan yollarla)
Ziyaretçi kayıtlarının tutulmasıAdı Soyadı Görüşülecek Kişi Giriş Saati Geliş Sebebim.5/2-fYüz yüze görüşme Ziyaretçi (Otomatik olmayan yollarla)
Aracın konum (GPS) bilgisinin kayıt altına alınmasıAracın konum (GPS) bilgisim.5/2-fAraç takip sistemi (Kısmen otomatik olan yollarla)


B. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması

Veri Aktarım FaaliyetiVeri Aktarım AmacıAktarılan Alıcı Grupları
Haber, hizmet, politika-prosedür değişikliği, sözleşme süreçleri için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesiGerekli hizmetin sağlanması, iş süreçlerinin devamının sağlanmasıTedarik hizmeti alınan üçüncü kişi ve Grup şirketleri
Güvenlik ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kamera ve ses kayıtlarının alınmasıHukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve meydana gelen adli olayların araştırılmasıKolluk kuvvetleri, yargı mercileri ve yasal süreç ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar
Sözleşmeler ve vekaletlerin hazırlanması, cari kayıtların oluşturulması, ödeme veya tahsilatların gerçekleştirilmesi ve muhasebe süreçlerin yönetilmesiMali işler süreçlerinin yürütülmesi Ödemelerin yapılabilmesiVergi Dairesi Banka
Mali işler süreçlerinin yürütülmesi Ödeme ve tahsilat işlemlerinin yapılması Denetim faaliyetleri kapsamında ilgili evrakların kontrolünün sağlanmasıBanka ve finans kuruluşları, Mali yükümlülükler ile ilgili finans kuruluşları YMM, Denetim firmaları
Şirketin denetim sürecinde denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, gerekli hukuksal işlemlerin takip edilmesiDenetim firmaları Hukuk büroları
Araç teslim tutanaklarının oluşturulması ve araç takiplerinin yapılmasıBilgilendirmenin sağlanmasıTedarik hizmeti alınan üçüncü kişi ve Grup Şirketleri

C. İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişiler, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvuruda bulunarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Tarafımıza iletilen başvurular, talebin niteliğine göre talebin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No                 : 0925027008100015

İnternet Adresi          : www.vizyonturizm.com.tr

Telefon Numarası     : +90 212 578 18 61   

E-Posta Adresi          : info@ vizyonturizm.com.tr

Adres                         : Oruç Reis Mah. Vadi Cad. Giyim kent Sitesi B101 Blok No:116/A Esenler/İSTANBUL